• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

45Ta ha Suresi 5-8

Hatalı Çevrilen Ayetler


Ta ha Suresi 5-8


Hatalı Çeviri:

5. Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.
6. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.
7. Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.
8. Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.
Doğru Çeviri:
5.Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. 6.Göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahmân’ındır.
7.Sen sesini yükseltirsen, Rahmân şüphesiz gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. 8.Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. En güzel isimler sadece O’nundur.


Bu Âyetlerde de Rabbimiz, Meryem Sûresi’nin son bölümünde olduğu gibi Rahmân adını ön plâna çıkararak beyanlarda bulunmaktadır.ARŞ’A İSTİVÂ:

Müteşâbih bir anlatım olan arş’a istivâ ifadesi, lâfzen “arşın üstüne kurulmak”, mecazen de “en büyük makama sahip olmak, en büyük gücü elinde bulundurmak” anlamına gelir. Allah’ın mekândan münezzeh olduğu hem birçok Âyetle bildirilmiş ve hem de aklen sabit olduğuna göre, bu ifadede sözcüklerin “hakikat” manalarının murat edilmiş olması mümkün değildir. Dolayısıyla Allah’ın arşa istivâ etmesi, Allah’ın en büyük makama sahip olduğu ve en büyük gücü elinde bulundurduğu anlamına gelmektedir.


Necm Sûresi’nin tahlilinde de ifade ettiğimiz gibi, pek çok Âyette Allah’ın sıfatları “istivâ etti” ifadesine benzeyen Müteşâbih ifadelerle tanıtılmıştır. Meselâ, o günkü Araplar arasında kullanımı yaygın olan “gökte olan, tahtta oturan, tahtını sekiz meleğin çektiği kral” gibi ifadeler, Kur’ân’da hep Allah’ın gücünü ve kuvvetini anlatmak için kullanılmıştır. Allah’ın gelmesi, inmesi, yaklaşması, eli olması, yüksek-açık ufukta olması, Âdem ve İblis’le bire bir konuşması, görmesi, işitmesi gibi ifadelerin lâfzî anlamlarıyla anlaşılması Kur’ân’ın rûhuna aykırı bir davranıştır. Dolayısıyla buradaki istivâ etti ifadesi de mecaz anlamdadır ve aşağıdaki Âyetlerde olduğu gibi “egemenlik kurdu, kontrol altına aldı” demektir:


54.Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, gündüzü, durmadan kovalayan gece ile bürüyen ve güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah’tır. İyi biliniz ki oluşturma ve sistemler kurup yürütme sadece O’na özgüdür. Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne cömerttir!(A’râf/ 54) 


29.O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için oluşturandır. Sonra da O, semaya egemenlik kurdu; onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi en iyi bilendir.(Bakara/ 29)


إستوى – İstivâ sözcüğü, yukarıdakilerden başka şu Âyetlerde de aynı anlamda kullanılmıştır:
Necm Sûresi’nin 6; Yûnus Sûresi’nin 3; Ra’d Sûresi’nin 2; Furgân Sûresi’nin 59; Secde Sûresi’nin 4. Âyetleri.


6. Âyet, her nerede olursa olsun Yüce Allah’ın her şeyi bildiğini ve dikkate aldığını anlatmaktadır. Bu husus başka Âyetlerde de dile getirilmiştir:
16.Ey oğulcuğum! Şüphesiz ortak koşmak; işlenen kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olup da bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde olsa, Allah onu getirecektir. Şüphesiz Allah, en latif, hakkıyla haberdar olandır. (Lokmân/ 16)


6.De ki: “Onu, göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, merhamet edendir.”  (Furgân/ 6)


7. Âyeti oluşturan Sen sesini yükseltirsen; O [Rahmân] şüphesiz gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir ifadesi, peygamberimize şu mesajı vermektedir:
“Senin ve arkadaşlarının çektiği işkenceler ve düşmanlarınızın sizi yenmek için yaptığı oyunlar nedeniyle Allah’a sesli olarak şikâyet etmeniz gerekmez. Çünkü Allah her şeyden haberdardır ve O sizin kalplerinizden geçirdiğiniz şikâyetleri bile duyar.”


GİZLİNİN GİZLİSİ:
Deyim, gelecekte yapılması plânlanan ve herkesten gizli olan sırları veya plânlı olmasa da insanın içinden geçirdiği ve zihninin bir köşesine attığı düşünceleri yahut da çeşitli sebeplerle farkında olunmadan bilinçaltına itilmiş etkilenmeleri ifade etmektedir. Yani Allah, fiiliyata geçmediği için sorumlu tutmasa da, insanların her türlü tasarımlarını ve kendilerine bile itiraf etmedikleri gizli eğilimlerini hep bilmektedir.EN GÜZEL İSİM ve SIFATLAR (ESMÂÜ’L-HÜSNÂ) ALLAH’INDIR:
Genellikle birer anlam ifade eden isimlerin “güzel” veya “çok güzel” olarak nitelenmesi, anlamlarının “güzel” veya “çok güzel” olmasına bağlıdır.


Rabbimiz kendisini, kimliğini ve sıfatlarını Kur’ân’da birçok güzel isimle anmıştır. Bunların bir kısmı sadece O’nun zatına ait olan, bir kısmı da O’nun yarattıkları ile ilişkisini yansıtan isimlerdir. Bu isimlerin tümü de anlam ve nitelik itibariyle O’na yakışan isimlerdir. Allah’ı kullarına tanıtan bu isimler, varlık âlemindeki “en güzel” isimlerdir.


Esmâü’l-Hüsn’a = en güzel isimler ifadesi, konumuz olan Âyet grubundaki 8. Âyet de dâhil olmak üzere Kur’ân’da dört yerde geçmektedir. Diğerleri A’râf Sûresi’nin 180; İsrâ Sûresi’nin 110 ve Haşr Sûresi’nin 24. Âyetleridir. Bu ifadenin yer aldığı cümleler yapı itibariyle Kasr ifade etmektedir. Yani esmâü’l-hüsn’a deyimi cümlelere hep “en güzel isimler sadece Allah içindir” vurgusu kazandırmaktadır. Bu, kullara ait olan isimlerin “en güzel” nitelemesi ile nitelenemeyeceği anlamına gelmektedir. Şu hâlde insanlar için ancak “güzel isimler” söz konusu olabilir. Meselâ, bir insan “bilen” olabilir ama “en iyi bilen” sadece Allah’tır. Bu nedenle, Allah’a ait tüm isim ve sıfatlar, “en iyi bilen“, “her şeyi bilen” şeklinde mübalâğa kalıplarıyla ifade edilmiştir.


Esmâü’l-hüsn’a ile ilgili geniş bilgi, A’râf Sûresinin 180. Âyetinin tahlilinde verilmiştir.*

*İşte Kuran, Taha Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim