• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

55Enam Suresi 141-144
Hatalı Çevrilen Ayetler


55Enam Suresi 141-144


Hatalı Çeviri:
141. Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.

142. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytanın ardına düşmeyin; şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.

143. (Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.

144. Deveden de iki, sığırdan da iki (yarattı.) De ki: O bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir! Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.Doğru Çeviri:
141Ve Allah, asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde inşa edendir. Meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de onun hakkını verin ve onun hakkından eksiltme yapmayın. Şüphesiz Allah, savurganlık yapanları sevmez.

142Ve O, hayvanlardan yük taşıyanları, döşek yapılanları inşa edendir. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.

143Sekiz eş: Koyundan iki, keçiden de iki. De ki: “Allah, iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinin sarıp bürüdüğünü; yavruları mı? Eğer doğrular iseniz bana ilme dayanarak haber verin.”

144Ve deveden iki, sığırdan da iki … De ki: “Allah, iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin yavrularını mı? Yoksa Allah’ın size böyle bir yükümlülük ulaştırdığında O’nun yanında mıydınız?” Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha yanlış; kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şüphesiz Allah, şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapan o kimseler topluluğuna kılavuz olmaz.


Bir önceki pasajda müşriklerin bitkiler ve hayvanlar üzerindeki düzmece anlayışları sergilendikten sonra, bu ayet grubundaki 141. ayette bitkiler, 142-144. ayetlerde de hayvanlar konusunda işin gerçekleri açıklanmaktadır.

141. ayette geçen "hasat günü de onun hakkını verin" ibaresindeki "hakk" sözcüğü genel bir ifade olup bize göre "zekât" anlamındadır. Ancak bu ayet indiği dönemde Müslümanların henüz organize bir toplum olmamaları sebebiyle "zekât" diye adlandırılmamıştır. Nitekim ürünler üzerindeki bu "hak", daha sonra "zekât" olarak ifade edilir olmuş ve özelleşmiştir.

Ayetten anlaşıldığına göre, zekâtın farz olma zamanı "meyvelerin olgunlaşıp toplandığı" dönemdir. Buna göre, kazancın zekâtını ödeme günü de, paranın sahiplenildiği zaman, yani paranın "kazanma günü" olmalıdır. Dolayısıyla ticari kazancın zekâtı, tıpkı maaş bordrosunda yapılan vergi tevkifatı gibi, kazanç anında ayrılmalı ve derhal yerine ödenmelidir.

Zeccâc'ın naklettiğine göre, bu ayetin Medine'de indiği de söylenmiştir. [Kurtubi; el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an]

143. ayette geçen " ثمانية ازواجsemaniyete ezvac" ifadesi "sekiz eş" demek olup birçok mealdeki gibi "sekiz çift" demek değildir. Çünkü " زوجzevc"; "kendi cinsinden bir diğeri ile beraber bulunan" demektir. Kendi cinsinden bir diğeri ile bulunan varlıklardan her biri, diğerine göre "zevc" yani "eş" konumundadır. Eşlerden her birinin bizzat kendisi ise "fert" diye adlandırılır. [Lisanü’l Arab; c. 4, s. 429, 430] Dolayısıyla " زوجzevc" sözcüğü, birbirinin eşi olan iki şeyden birinin diğerine göre adı olup eşlerin her ikisini değil birini ifade eder. Bir başka ifade ile "zevc", bazılarının yanlış bildiği gibi, "çift" anlamına değil, "bir çiftin her bir teki" anlamına gelir. Mesela "semaniyete ezvac" ifadesinin "sekiz çift" olarak anlaşılması hâlinde, ayette "on altı birey"den bahsediliyor olması gerekir. Oysa Rabbimiz bu zevclerin ikisinin koyun, ikisinin keçi, ikisinin deve, ikisinin de sığır cinsinden olduğunu belirtmiş ve toplam "sekiz birey" saymıştır. Diğer taraftan, Arapça’da "esma-i aded [sayı isimleri]" denilen sözcüklerden tamlama yapıldığı zaman, 3 ilâ 10 arasındaki sayıların tamlamalarının [ismü’l-ma’dûd] dilbilgisi kuralları gereği cemi [çoğul] olması gerekmektedir. Ama dikkat edilirse, ayette " ثمانية زوج semaniyete zevcin" değil de " ثمانية ازواجsemaniyete ezvacin" şeklinde tamlama yapılmış ve tamlamanın "sekiz çiftler" veya "sekiz eşler" değil de "sekiz eş" anlamına geldiği bu şekilde belirtilmiştir. Ayrıca bu anlam, "sekiz eş"i oluşturan dört çiftin cinslerinin sayılması ile de teyit edilmiştir.

Bu ayet grubunda, cinsleri koyun, keçi, deve ve sığır olarak belirtilen ve o günün Bedevileri için en önemli nimetlerden sayılan bu hayvanlardan aynı tamlama ile fakat cins belirtilmeden Zümer/6’da da bahsedilmiştir. Bu hayvanların önemi, o günün Bedevilerinin hayatlarının bu hayvanlara endeksli olmasından, o yörede Bedevilerin geçimlerini sağlayacak başka hayvan türlerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.**İşte Kuran, Enam Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim