• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

2Kalem Suresi 1
Hatalı Çevrilen Ayetler


Kalem Suresi 1

Hatalı Çeviri:
1, 2. Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.


Doğru Çeviri:
1.Nûn/50. Kalem’i ve onların satır satır yazıp söylediklerini/efsaneleştirdiklerini kanıt gösteriyorum ki;


ن  Nun” harfi, “Huruf-u Mukattaa” denilen harflerden biridir ve iniş sırasına göre Kur’an’ın ilk mukatta harfidir. Çeşitli kimselerce bu harfin de diğerleri gibi müteşabih kapsamı içerisinde olduğu, bir şifre olduğu, bir sözcüğün kısaltılmış şekli olduğu, bazı sözcüklerin ilk harfi veya son harfi olduğu, divit olduğu, hokka olduğu, büyük balık olduğu, dünyayı boynuzunda taşıyan öküzün ayaklarını üzerine bastığı balık olduğu gibi görüşler ileri sürülmüştür.


Bize göre “Nun” harfi de “ ألاElâ!” sözcüğü gibi bir uyarı işaretidir ve telefon konuşmalarındaki “Alo!” ünlemi gibi dikkati okunacak ayetlere çekmektedir.


“Nun” harfinin “50” sayısını ifade ettiğini söylemek de mümkündür. Çünkü Kur’an indiği dönemde “50” sayısı bu harfle ifade edilmekteydi.


Yeri gelmişken “Ebced Hesabı” hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olur. Asıl gelişmesini Hindistan’da  tamamladığı anlaşılan Hint-Arap rakamları, İslâm âlemine bilim adamı ve ünlü matematikçi Harizmi (M. 780-850) tarafından tanıtılmıştır. Dolayısıyla Kur’an’ın indiği dönemde Araplar sayıları rakamlarla değil, harflerle ifade etmekteydiler “ابجد  Ebced Hesabı (E B C D)” denilen bu uygulamaya göre Arap alfabesindeki harflerin temsil ettiği sayılar aşağıdaki gibiydi:

Elif     ا     1             ye ى     10           kaf ق    100

be      ب    2            kefك      20             rı ر     200
cim    ج    3           lam ل     :30           şın ش    300
dal     د    4           mim م      40            te ت     400
he      ه    5           nun ن      50            se ث     500
vav    و    6              sinس     60            hı خ     600
ze      ز    7           ayn ع      70           zel ذ     700
ha      ح    8             fe ف     80          dad ض    800
tı       ط     9           sad ص    90            zı ظ     900
ğayn غ 1000


Bu konuda henüz doyurucu bir çalışma yapılmamış olup mevcut eserlerde de eskilerin aktarımlarından başka bir bilgi bulunmamaktadır. Bu meselenin tam aydınlığa kavuşması da, diğer birçok mesele gibi yine dürüst, samimî ve gönüllü Kur’an erlerini beklemektedir.


“Kalem’i …”
Ayette kendisine kasem edilen yani Muhammed (as)’in peygamber seçilişine kanıt gösterilen kalem, rivayetlerde tutarsız olarak yer alan “Arş’taki kalem, Levh-i Mahfuz’daki kalem veya kudret kalemi” değil, Alak suresinde geçen “علّم بالقلم Alleme bi’l-kalem [kalemle öğreten]” ifadesindeki kalemdir. Kasem edilen/dikkat çekilen/kanıt gösterilen nesne veya olay, muhatap tarafından iyi bilinen bir nesne veya olay olmalıdır. Meçhul bir nesne veya olaya dikkat çekilmez. Burada “kalem” ile dikkat çekilen Alak suresidir. Mecaz-ı mürsel [parçası söylenip bütünü kastedilerek yapılan edebi sanat] ile Alak suresine ve ilk vahiylere dikkat çekilmektedir. Bir bakıma, peygamberlik eğitimine kalındığı yerden devam edilmekte, “İlk derste sana vahyettiklerimizi bir hatırla, düşün!” anlamına gelecek bir mesaj verilmektedir.


“…ve onların satır satır yazıp söylediklerini/efsaneleştirdiklerini kanıt gösteriyorum ki;


Bir çok alim ayeti rivayet dumanı altında anlamaya çalışarak “Ve ma yesturûn” bölümünü meal ve tefsirlerinde “kalemin yazdıklarına”, “kalemle yazılanlara”, “kalem ehlinin yazdıklarına”, “Levh-i Mahfuzdaki kalemin yazdıklarına” şeklinde anlamlandırmış ve izah etmişlerdir. Oysa bu anlam isabetli değildir.


Ayetteki “سطر  satr” sözcüğü “yazılı satırlar” anlamına geldiği gibi, “şiir satırları, söylenenler, oluşmuş kanaatler ve efsaneler” anlamlarına da gelmektedir. Nitekim aynı fiilin türevlerinden biri olan “esatîr” sözcüğü Kur’an’da onlarca kez yer almaktadır.


Ayetlerin konu akışı dikkate alınırsa, kasem edilen hususların takip eden üç ayete kanıt teşkil ettiği görülür. Bu durum göz önüne alınarak ayete “onların efsaneleştirdiklerini kanıt gösteririm ki” şeklinde anlam verilmesi uygun olur.


Alak suresinde, peygamberimizin zihninde oluşan bazı soruların “ كلاّ  Hayır, Hayır!” şeklindeki kesin ifadeyle reddedildiğini görmüştük. Bu soruların bir tanesi de “Neden ben peygamber seçildim?” sorusuydu. Bu sorunun neden reddedildiğinin açıklaması Kalem suresindeki bu ayetlerde yapılmaktadır: “Sen, henüz hayatta olmana rağmen onlar [Mekkeliler] tarafından efsaneleştirilecek kadar üstün olan özelliklerin sebebiyle peygamber seçildin.”**İşte Kuran, Kalem Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim