• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

17Maun Suresi 1
Hatalı Çevrilen Ayetler


Hatalı Çeviri:
17Maun 1. Dini yalanlayanı gördün mü?


Doğru Çeviri:
17Maun 1. Âhirette herkesin iyi veya kötü, yaptığı işlerin karşılığını görmesini/ Allah’ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü/ hiç düşündün mü?الدّين  Din” sözcüğü üzerinde hem Arap-İslâm âlimleri hem de Mac Donald, A. Jeffery, L. Gadret gibi oryantalistler ciddî araştırmalar yapmışlar, İbranice’de ve Eski Farsça’da bu sözcüğe yazılış ve okunuş olarak benzeyen sözcükler bulmuşlardır. İbni Menzur’un Lisanü’l-Arab ve Zebidî’nin Tacü’l-Arus adlı eserlerinde, örnekleriyle açıkladıklarına göre; “دين din” sözcüğü “د  dal”, “ ى  ye” ve “ن  nün” harflerinden meydana gelmiştir. “دين  Deyn” sözcüğünü oluşturan harfler de aynı harflerdir. Üstelik “Deyn” sözcüğünde “ ى  y” harfi, cezim hâliyle bir mastar veznini korurken “دين din” sözcüğündeki “ى  y” harfi harekesini kaybederek harf-i med [uzatma harfi] durumuna dönüşmüş ve böylece “دين  din” sözcüğü isimleşmiştir. Bu durum “din” sözcüğünün  “deyn” sözcüğünden türediğini göstermektedir.


“Deyn” sözcüğünün ilk anlamı “borç” demektir. Aslında “din” sözcüğü de başlangıçta “borç” anlamında kullanılmaktaydı. Fakat zaman içerisinde insanlar arasındaki alma-verme işlemleri kapsam olarak genişleyince, buna bağlı olarak bu ilişkileri ifade eden sözcüğün de anlamı genişlemiş ve ceza [her şeye bir karşılık verilmesi], hak-hukuk, nizam-intizam, sosyal düzen gibi kavramlar da “din” sözcüğüyle ifade edilir olmuştur.


“Din” sözcüğü, konumuz olan ayette “ceza” anlamındadır. Kısaca “karşılık” demek olan “ceza” sözcüğü, Türkçede sadece kötülüğün karşılığı olarak anlaşılmaktadır. Oysa “ جزاء  ceza”, iyi ya da kötü, her türlü davranışın karşılığıdır. Bu ayette konu edilen ve “ceza” anlamına gelen “din” sözcüğü, ahirette herkesin yaptığı iyi veya kötü işlerin karşılığını göreceği anlamını ifade etmektedir.


“Din” sözcüğünün Kur’an’da ceza/karşılık anlamında kullanıldığına Nur/25,  Zariyat/6,  İnfitar/9 ve  Tin/7 gibi bir çok ayet örnek olarak gösterilebilir. Saffat suresinin 53. ayetinde ise sözcük yine aynı anlamda ama “مدينون  medînûn” şeklinde kullanılmıştır. Ayrıca Kur’an’da geçen tüm “يوم الدّين  yevmüddin [din günü]” tamlamalarının anlamı da İnfitar suresinde detayı verildiği gibi, “Karşılık günü”dür.


Aynı kökten gelen ve Yüce Allah’ın sıfatı ya da ismi olarak kullanılan “الدّيّان  ed-Deyyân” da “Yapılan işlerin karşılığını veren, hesaba çeken, hiçbir ameli karşılıksız bırakmayıp hayra da şerre de karşılık veren” demektir.


“Din” sözcüğü daha sonra da istiare yoluyla ve mutlak olarak “toplumsal alış-veriş, toplumsal ilişkiler, şeriat  [sosyal nizamı belirleyen ilkeler]” anlamında kullanılır olmuştur. “Şeriat” anlamında kullanılan “din” terimi, Kâfirun suresinin tahlilinde açıklanacaktır.


Ayetteki “Sen gördün mü?” hitabı, görünüşte peygamberimizedir. Ancak; Kur’an üslûbu gereği, bu hitap her çağda ve her coğrafyada geçerli olup yaşayan her akıl sahibi insanadır. Ayrıca “duydun mu?” değil de “gördün mü?” ifadesinin kullanmasının nedeni, dini yalanlayarak icraatta bulunanların bu yalanlayıcı tavırlarını fikir düzeyinde değil, toplumda eylem olarak ortaya koyduklarını belirtmek içindir. Ancak bu soru, “evet gördüm” ya da “hayır görmedim” diye cevabı beklenen bir soru değildir. Tam tersine, ortaya çıkan bir durum karşısında “teaccüb [hayret etme] hislerini ifade eden bir soru tipidir. Böyle hayret ifade eden bir soruyla başlanması, dini yani iyi-kötü her amelin mutlaka karşılığının alınacağını yalanlamanın şaşkınlık uyandıran, hayret verici, tuhaf ve enteresan bir tavır olduğunu ifade eder. Bu üslûp, muhatabını ahireti inkâr eden insanda ne gibi bir karakter meydana geleceğini düşünmeye davet etmektedir. Hatırlanacak olursa, aynı soru tipi Alak suresinde de kullanılmıştı:


11,12.Hiç düşündün mü, eğer o salât eden kul, doğru yol üzerinde idiyse ya da takvâyı [Allah'ın koruması altında olmayı] emrettiyse!… 13Hiç düşündün mü, eğer salât edeni engelleyen o kişi, yalanlamış ve yüz çevirmiş ise!… 14Salâta engel olan o kişi, bilmedi mi, Allah’ın kesinlikle görmekte olduğunu?(Alak 11-14)*
*İşte Kuran, Maun Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim