• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

85Ankebut Suresi 14-15Hatalı Çevrilen AyetlerAnkebut Suresi 14-15
Hatalı Çeviri:
14. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.
15. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.
Doğru Çeviri:
14.Ve andolsun ki Biz, Nûh’u kendi toplumuna elçi gönderdik de, içlerinde elli yılı sıkıntısız nice uzun sıkıntılı seneler kaldı. Sonunda, onlar şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına işlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.
15.Böylece Biz, o’nu ve gemi halkını kurtardık ve gemiyi/ cezayı/ kurtuluşu âlemlere bir alâmet/gösterge yaptık.

Surenin bundan sonraki bölümünde fitnelendirmeye örnek olmak üzere kısaca geçmiş elçilerin kıssalarına değinilmiştir. İlk değinilen kıssa Nuh (as) ve kavmi ile ilgilidir. Bu kısa değini ile Resulullah’a ve inananlara moral verilmiş, inkârcılar tehdit edilmiştir.


Nuh’un (as) konu edildiği bu bölüm ile ilgili olarak klasik kaynaklarda şu nakiller görülmektedir:
Katade’nin Enes’ten rivayetine göre, Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İlk resul peygamber Nûh’tur.”

Katade dedi ki: Nûh (a.s) el-Cezire’de peygamber olarak gönderilmiştir. Kaç yıl ömür sürdüğü hususunda farklı görüşler vardır. Yaşının, şanı yüce Al­lah’ın Kitab’ında zikrettiği kadar olduğu söylenmiştir. Katade dedi ki: O kendilerini davete başlamadan önce aralarında üç yüz yıl kaldı. Onları üç yüz yıl davet etti, Tufan’dan sonra da üç yüz elli yıl yaşadı.

İbn Abbas dedi ki: Nûh (a.s) kırk yaşında peygamber oldu. Kavmi arasın­da ise elli yıl eksiği ile bin yıl süreyle kaldı. Tufan’dan sonra ise insanlar ço­ğalıp etrafa yayılıncaya kadar altmış yıl yaşadı. Yine İbn Abbas’tan şöyle de­diği rivayet edilmiştir: İki yüz elli yaşında iken peygamber oldu, aralarında el­li yıl eksiği ile bin yıl kaldı. Tufan’dan sonra da iki yüz yıl yaşadı. Vehb de­di ki: Nûh (a.s) iki bin dört yüz yıl yaşadı. Ka’b el-Ahbar dedi ki: Nûh kavmi arasında elli yıl eksiği ile bin yıl kaldı. Tufan’dan sonra ise yetmiş yıl yaşa­dı. Böylelikle onun toplam yaşı bin yirmi yıldır.

Avn b. Ebi Şeddad dedi ki: Nûh (a.s) üç yüz elli yaşında iken peygamber oldu. Kavmi arasında ise elli yıl eksiği ile bin yıl kaldı. Tufan’dan sonra ise üç yüz elli yıl yaşadı. Böylelikle toplam yaşı bin altı yüz elli yıl etmektedir. Bu­na yakın bir rivayet de el-Hasen’den gelmiştir. el-Hasen dedi ki: Ölüm me­leği Nûh (a.s)’ın ruhunu kabzetmek üzere geldiğinde “Ey Nûh!” dedi. “Dünya­da kaç yıl yaşadın?” O: “Peygamberlikten önce üç yüz yıl, kavmim arasında el­li eksiği ile bin yıl, Tufan’dan sonra da üç yüz elli yıl…” dedi. Ölüm meleği de­di ki: “Dünyayı nasıl buldun?” Nûh dedi ki: “İki kapısı olan bir ev gibi. Bura­dan girdim, öbüründen çıktım.”

Enes’in de şöyle dediği rivayet edilmektedir: Rasûlullah (sav) buyurdu ki: “Yüce Allah, Nûh (a.s)’ı kavmine peygamber olarak göndereceğinde o iki ­yüz elli yaşında idi. Kavmi arasında elli yıl eksiği ile bin yıl kaldı. Tufan’dan sonra da iki yüz elli yıl kaldı. Ona ölüm meleği gelince: “Ey Nûh!” dedi, “Ey pey­gamberlerin en büyüğü ve ey ömrü pek uzun, duası makbul olan kişi! Dün­yayı nasıl buldun?” diye sordu. O şu cevabı verdi: Kendisine iki kapılı bir ev ya­pılmış bir adamın, bir kapıdan girip diğerinden çıkması gibi” dedi.[8]

Nûh (a.s)’ın geriye doğru soyu şöyledir: Nûh b. Lâmek b. Müteveşlih b. İdris -ki o Ahnûh’dur- b. Yered b. Mehlayil b. Kaynân b. Enuş b. Şit b. Âdem. Nuh’un ismi “es-Seken” idi. Ona es-Seken denilmesinin sebebi insanların Âdem’den sonra ona ulaşmaları, sakin olmalarıdır. O da onların babalarıdır. Onun Sam, Ham ve Yafes diye üç oğlu oldu. Sam’dan Araplar, Farslar ve Rum­lar dünyaya geldi. Bunların hepsinde de hayır vardır. Ham’ın soyundan Kıptiler, Sudanlılar ve Berberiler dünyaya geldi. Yafes’in soyundan ise Türkler, İskitler, Ye’cuc ile Me’cuc dünyaya geldi. Bunlarda hayır yoktur.

İbn Abbas dedi ki: Sam’ın soyundan gelenler arasında beyaz tenlilikle, buğ­day tenlilik vardır. Ham’ın soyundan gelenler ise siyahtırlar, beyaz tenliler azdır. Yafes’in çocukları -ki bunlar Türklerle, İskitlerdir- bunlarda sarı ve kırmızı ten­lilik vardır. Onun dördüncü bir oğlu daha vardı ki, bu da suda boğulan Ken’an idi. Araplar da onu Yâm diye adlandırırlar.
Nûh’a bu ismin veriliş sebebi, onun elli yıl eksiği ile bin yıl süreyle kavmini Allah’a davet ederek nevhetmesi [feryad etmesi]‘dir. Onların kâfir olmaları üzerine ağladı ve onlar için feryad etti.

el-Kuşeyrî Ebu’l-Kasım Abdu’l-Kerim “et-Tahbîr” adlı eserinde şöyle demektedir: Rivayet olunduğuna göre Nûh (a.s)’ın adı Yeşkur idi. Fakat güna­hı için çokça ağladığından ötürü Yüce Allah ona: Ey Nûh, daha ne kadar ağ­layacaksın, diye vahyetti. Bundan dolayı da ona Nûh denildi. Bunun üzeri­ne: Ey Allah’ın Rasûlü, onun günahı neydi? diye soruldu. O da şöyle dedi: Yol­da geçerken bir köpek gördü, kendi içinden ne kadar da çirkindir, diye ge­çirdi. Yüce Allah ona: Haydi sen ondan daha güzelini yarat! diye vahyetti.

Yezid er-Rukaşî dedi ki: Ona Nûh adının veriliş sebebi, kendisi hakkın­da çokça nevh [âhufîgân] etmesidir.Burada niçin “Elli yıl eksik olmak üzere bin yıl” diye buyrularak, dokuz yüz elli yıl denilmedi?” diye sorulacak olursa, buna iki türlü cevap verilir:

1- Bundan maksat sayının çoğaltılmasıdır. Burada “bin” denilmesi hem la­fız itibariyle hem de sayı itibariyle daha çok söylemeyi gerektirmektedir,

2- Rivayet olunduğuna göre, ona bin yıllık ömür verilmişti. O ömründen elli yılı çocuklarından birisine bağışlamıştı. Ölüm vakti gelince, bu sefer bi­ni tamamlamaya döndü. Şanı yüce Allah bu eksiltmenin onun tarafından ol­duğuna dikkat çekmek üzere bunu böylece zikretti. Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır.[9]


Nuh peygamber ve kavmi ile olan mücadelesi daha evvel birçok surede detaylı olarak yer almıştı. Tavırları bakımından Nuh’un kavmi Mekke müşriklerine, Nuh’un (as) mücadelesi de Resulullah’ın mücadelesine benzemekte idi.


Nuh ile ilgili Al-i Imran/33-34, Nisa/163, En’am/84,  A’raf/59-64, Yunus/71-73, Hud/25-48, Enbiya/76-77, Müminun/23-30, Furkan/37, Şuara/105-123, Saffat/75-82, Kamer/9-15, Hakka/11-12 ve  Nuh suresinin tamamına bakılabilir.


Özellikle üzerinde duracağımız nokta, ayetteki “içlerinde elli yıl hariç bin sene kaldı” ifadesidir.
Bu ifade, Kitabı Mukaddes’in Tekvin IX, 28, 29′daki “Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadı. Toplam dokuz yüz elli yıl yaşadıktan sonra öldü”   ifadesinin de desteğiyle Nuh’un 950 sene ömür sürdüğü veya daha fazla sürüp de 950 sene peygamberlik yaptığı şeklinde anlaşılagelmiştir.Ayette “yıl” sözcüğü, “ عام am” ve “ سنة sene” diye iki ayrı kelime ile yer almıştır. Biz her ikisini de her ne kadar “yıl” diye çevirsek de bunların aslında anlamları ayrıdır.


 السنة SENE
Bu sözcük aslında “şiddet, kıtlık, zorlu, iyiliğin azlığı” demektir. Ki, zorlu, meşakkatli geçen yıllara denir.[10]
Kur’an’a baktığımızda da A’raf/130, Yusuf/42, 47, Ta Ha/40’ta da “sene” sözcüğünün “zorlu, sıkıntılı, kıtlıklı yıllar” anlamında kullanıldığını görmekteyiz.


 العام ÂM
Bu sözcük, “yaz ve kışı kapsayan dönem” olarak tarif edilir.[11] Yani bizim bildiğimiz gerçek “sene” [on iki ay/365 gün], “âm” sözcüğüyle ifade edilir.


Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da “bin sene” ifadesidir. Bu ifade Kur’an’da birkaç kez yer almıştır.

96.Ve sen, kesinlikle onları, insanların yaşamaya en hırslısı, Allah’ın ortağı olduğunu kabul etmiş olan kimselerden de daha hırslı bulacaksın. Onların her biri bin sene ömürlendirilmeyi arzular; oysa ömürlenmek/ çok uzun yaşamak kendisini azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah, onların yapmakta oldukları şeyleri çok iyi görücüdür.(Bakara/96)
                                                                                                    
27.Ve O, oluşturmayı başlatan, sonra onu çevirip yeniden yapandır. Ve bu O’na çok kolaydır. Ve göklerde ve yerde en yüce örnek O’nundur. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapandır.
 (Hacc/47)
5.Allah, gökten yere, sistemleri düzenler, sonra da sistemler, ölçüsü, sizin saydıklarınızdan bin yıl olan bir günde Allah’a yükselir; geri döner, sistem çöker,  bozulur.(Secde/5)
                                                                                                                 
4.Haberci âyetler ve vahiy, miktarı elli bin yıl olan bir gün içinde O’na yükselir/ yeryüzünden çekilir. (Meariç/4)
                                                                                                               
Bu ayetlerde de görüldüğü üzere, “bin sene” ifadesi,  sayısal değer itibariyle değil, “çok uzun süre” anlamında kullanılmıştır.


Bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki, ayet, Nuh’un 950 sene yaşadığını veya peygamberlik ettiğini değil, çok uzun süre sıkıntılı yaşadığını, ömrünün elli senesinin de normal koşullarda geçtiğini ifade etmektedir. Kanaatimize göre, normal koşullarda geçen bu elli sene de onun peygamber olmazdan evvelki sivil hayatıdır.


Bir de ayette “ve onu âlemlere bir ayet kıldık” ifadesi yer almıştır. Kur’an’daki işaretlerden hareketle, bu cümledeki “onu” zamiri ile gösterilenin “gemi”, “ceza”, “kurtuluş” gibi seçeneklerden her üçünü de kapsadığı kanaatine sahip olabiliriz.
13,14.Nûh’u da, iyilikbilmezlik edilen kişiye bir ödül olmak üzere, korumamız/ gözetimimiz altında akıp giden levhaları; tahtaları ve çivileri/urganları olan filika/ küçük gemi üzerinde taşıdık.
15.Ve andolsun Biz, bunu bir âyet olarak bıraktık. O hâlde var mı ibret alıp düşünen?(Kamer/13-15)
                                                                                                            
41,42.Bizim, şüphesiz onların soyunu dopdolu bir gemide taşımamız ve şüphesiz kendileri için onun gibi binecekleri şeyleri oluşturmamız da duyarsız toplum için bir delildir.
43,44.Ve Biz dilersek –Bizden bir rahmet ve bir zamana kadar yararlanma; süre tanınması dışında– onları suda boğarız da o zaman onların çığlığına hiç yetişen olmaz. Onlar kurtarılamazlar da.(Ya Sin/41-44)
                                                                                                        
11,12.Şüphesiz Biz, onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye sular kabarınca sizi gemide Biz taşıdık.(Hakka/11,12)*

                                                                                                            

*İşte Kuran, Ankebut Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim