• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

92Nisa Suresi 15-16

Mealde Bozuntu Yapılan AyetlerNisa Suresi 15-16

Hatalı Çeviri:
15. Kadın kadına hayasızca davranışlarda bulunanlara/lezbiyenlik yapanlara gelince, onların işlediği bu ahlaksızlığa aranızdan dört kişi şahitlik etsin; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara tövbe etmeleri suretiyle bir kapı açıncaya kadar, evlerine hapsediniz.
16. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; ama eğer ikisi de tevbe eder ve gidişatlarını düzeltirlerse, onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir, çok bağışlayandır.


Doğru Çeviri:
15.Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere/ cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin; şayet onlar şahitlik ederlerse, artık o kadınları, bu zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hâl, kendilerini üst mertebeye ulaştırana, şerefli, yüksek, üstün ahlak sahibi yapıncaya kadar ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun.
16.Sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi, hemen her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe ederler de düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah, tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir, çok merhamet edendir.


Bu âyetlerde, toplumdaki cinsel sapıklıkla ilgili hükümler bildirilmiştir. Buna göre:
• Lezbiyenlik yaptıkları en az dört tanıkla tesbit edilen kadınlar, vefat edinceye ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tecrit edilmelidirler.
• Homoseksüel [eşcinsel] erkeklere eziyet edilmeli, tevbe edip düzelirlerse kendi hâllerine bırakılmalıdırlar.


Bu âyetlerde eşcinsellik, patolojik bir vakıa olarak görülmekte ve eşcinsellerin cezalandırılması değil, tedavi ve rehabilite edilmeleri istenmektedir. Bu hastalığın Lût peygamberin kavminde ileri derecede salgın olduğu Kur’ân'da [A‘râf, Hûd, Hicr, Şu‘arâ, Neml, Ankebût, Kamer ve Enbiyâ sûrelerinde] bildirilmiştir. Eşcinsellik hakkında daha önceki açıklamalarımıza bakılabilir.


Bazıları bu âyetleri zinaya hamletmiş, Nûr sûresi'ndeki zina cezası hakkındaki âyetlerin bu âyetleri neshettiğini ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki âyetin teknik yapısı buna izin vermez. Zira âyetteki, ellâti [kadınlar] ifadesine, erkek dâhil olamaz; ellezâni [iki erkek] ifadesine de, kadın dahil olamaz. Bu ifadeler, âyetlerde konu edilen aşırılığın “zina” olmadığını açıkça göstermektedir. Ayrıca birçok yerde açıkladığımız gibi, fahşâ, fâhişe, fuhuş sözcükleri, “aşırı davranmak” anlamında olup, zina, homoseksüellik, çıplaklık gibi çok çirkin olan her fiil için kullanılır. Bu hususla ilgili Necm ve Nahl sûrelerindeki açıklamalarımıza bakılabilir.
 
 
Onbeşinci ayetin değerlendirilmesi:
 
15Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere/ cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin; şayet onlar şâhitlik ederlerse, artık o kadınları, mevt, kendilerini vefalandırıncaya; ya da Allah, onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun.

 
Vefa- veffâ- Vefat
 
"Vfy" sözcüğü, " غدر ğadr" sözcüğünün zıttı olup "tastamam verme, eksiltmeden yerine getirme, bir şeyi en üst mertebeye ulaştırma, şerefli, yüksek, üstün ahlak" demektir.

" وفاة Vefat" sözcüğünün kökü " وفى vfy [vefa]" sözcüğüdür. "Ve "vefat" sözcüğü "ölüm"  anlamında kullanılır. "Ölüm"e "vefat" denmesi, Allah'ın kişiye verdiği ömrü senesi, ayı, günü, saati, dakikası ve saniyesiyle eksiksiz yaşatmasındandır.

 
Ölüm, anlamındaki “vefat” sözcüğü sadece “vfy” kökünün türevi olan fiiller ile gelir. Failleri de Allah’tır, meleklerdir, elçilerdir ya da melek’ül mevt’tir.


Bu âyette ise “vefat” fiilinin faili “mevt” sözcüğüdür.  Âyetteki “teveffa” sözcüğü “vefat: ölüm” anlamına alındığında,  âyetteki ifade, “Ölüm, onları vefat ettirinceye kadar…” şeklinde olur. Yani “ölüm onları öldürünceye kadar.”  Bu anlam ise, hiç de makul bir anlam değildir.


Mevt sözcüğü, genellikle sözlük anlamıyla ele alındığında, ortaya böyle makul olmayan anlamlar çıkmaktadır. Klasik lügat kaynaklarında hakkında şu bilgileri buluyoruz:

موت [mevt/ölüm], “hayat”ın karşıtıdır. Mecazen mevt [ölüm], “sükun” [sakinlik, hareketsizlik] demektir. Hareketsiz her şey için, “o öldü” denir. Rüzgâr dindiğinde, “rüzgâr öldü”; şarabın kaynayıp köpürmesi bittiğinde, “şarap öldü”; kişi uyuklayıp kendinden geçtiğinde, “kişi öldü”; ateşin alevi, dumanı ve koru kalmadığında, “ateş öldü”; su toprakta kaybolduğunda, “su öldü” denir.


Ve denilmiştir ki ölüm, Arap dilinde “sükûn” üzerine ıtlak olunur. Yoksulluk, zillet, dilencilik, yaşlılık, cahillik gibi düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hâller de ölüm olarak ifade edilir. Bu anlamlar için şu ayetlere bakılabilir: Fâtır/9; Zuhruf/11; Ankebût/50; Meryem/53; Rûm/19, 52; Neml/8; İbrâhîm/17; Zümer/42 ve En‘âm/60, 122.

 
Ayetteki “teveffa” fiilini “bir şeyi en üst mertebeye ulaştırma, şerefli, yüksek, üstün ahlak sahibi yapma" anlamında;

“mevt” sözcüğünü de  “zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hâller” anlamına alırsak; ayetteki mana, “Bu zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hâl, onları üst mertebeye ulaştırana, şerefli, yüksek, üstün ahlak sahibi yapıncaya kadar” demek olur.

 
Ayetteki “filbüyuti (O evlerde)”  denilip “fi büyutihinne (kendi evlerinde) denilmemiştir. Ayette konu edilen bu evler, rehabilite merkezleri olup bu kadınlar burada fiziki ve psikolojik açıdan tedaviye tabi tutulurlar.

 
Bu ayetlerde öngörülen dört şahit, şahitlerin Müslüman ve erkeklerden olması, kınama ve azarlama gibi psikolojik baskılar; eziyet uygulaması,  zina, homoseksüellik ve lezbiyenlik gibi fuhuş suçlarının ciddiyetine işaret etmektedir. Söz konusu suçlar bireysel suç olmayıp sosyal suçlardır. Bu suçların hem bu güne hem yarına sosyal yansıması çok korkutucu, tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir.


Homoseksüel erkeklere getirilen tedbir ile lezbiyen kadınlara getirilen tedbirlerin farklılığı, İslam dini açısından kadın ve erkeğin sosyolojik açıdan farklılığından kaynaklanmaktadır. Zira İslam dini erkekleri Kavvam, rızık temin eden varlık olarak görürken kadınları ana ve Hars (kültür; geleceğin güvencesi) olarak görmektedir. Bu demektir ki kadınların yozlaşmaması için daha etkin tedbirler alınmalıdır.


Kısacası; Dağına göre Kar.
 
Bu durumda ayetin meali şöyledir:
 
15Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere/ cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin; şayet onlar şahitlik ederlerse, artık o kadınları, bu zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hâl, kendilerini üst mertebeye ulaştırana, şerefli, yüksek, üstün ahlak sahibi yapıncaya kadar ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun.

 
Homoseksüellere [eşcinsel erkeklere] verilecek eza; “azarlamak, ayıplamak ve kötü söz söylemek” olarak kabul edilebilirse de, bizce onlara verilecek eza, onların tecrit edilerek tedavilerinin sağlanmasıdır. Âyete göre bunların tedavi ve rehabiliteleri de kamu üzerine borçtur.*


*İşte Kuran, Nisa Suresi
Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim